2009, മേയ് 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബീമാപള്ളി സംഭവത്തില്‍ നമ്മുടെ (കു)ബുധ്ടിജീവികളും മീഡിയ യും കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ സി ദാവൂദ്‌ വിലയിരുത്തുന്നു.

ബീമാപള്ളി സംഭവത്തില്‍ നമ്മുടെ (കു)ബുധ്ടിജീവികളും മീഡിയ യും കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ സി ദാവൂദ്‌ വിലയിരുത്തുന്നു. C DAVOOD

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: